925707-14-8

1,1,2-Ethenetricarbonitrile, 2-[4-[2-(phenylmethyl)diazenyl]phenyl]-